آدرس لایسنس سرور phpstorm :)

همون طور که از خنده ملیح عنوان نوشته مشخصه این کار کاره زشتیه ولی خب ماها که پول نداریم phpstorm بخریم میتونیم آدرس لایسنس سرور هایی که واسمون کار میکنن رو اینجا تو کامنتا بذاریم تا بقیه هم استفاده کنن…

الان این برای من در ورژن ۲۰۱۸٫۱٫۴  کار کرد : http://wolf.3dxtras.com  ولی خب هر روز یسری احتمالا بسته میشن و ما اینجا جدیدترین هارو منتشر میکنیم تا همنوع هامون(که پول ندارن) استفاده کنن، شما هم اگه مث ما هستید آدرسی که احتمالا پیدا کردید رو توی کامنت ها بفرستید.

مرسی 🙂

آدرس های جدیدی که در کامنت ها منتشر میشن رو اینجا آپدیت میکنم تا مجبور نشید اسکرول کنید تا اون پایین(آخرین آیتم در لیست رو امتحان کنید اول) :

 • http://www.activejetbrains.gq
 • http://hb5.s.osidea.cc:1017
 • http://crius.ro.lt
 • http://jbls.vvm.space
 • http://52.13.243.210:8000
 • http://34.208.127.60:8000
 • http://lanyu.snkso.com
 • http://119.23.238.53:8888
 • http://188.40.174.70:1017
 • http://aardonyx.bid

اگه هیچ کدوم از آدرس های بالا کار نکرد و کلا خسته شدید دیگه از آدرس زدن این کار رو بکنید : توی ویندوز باید یا هر سیستم عامل دیگه ای فایل hosts رو پیدا کنید و بهش بگید که درخواست چک کردن code رو به هاست لوکال شما بفرسته

ساده تر اگه بخام بگم مثلا توی ویندوز این فایل رو باز کنید C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts رو باز کنید و خط زیر رو به آخر فایل اضافه کنید

۰٫۰٫۰٫۰ account.jetbrains.com

بعد کد زیر رو به عنوان key وارد کرده و ثبت رو بزنید :

K71U8DBPNE-eyJsaWNlbnNlSWQiOiJLNzFVOERCUE5FIiwibGljZW5zZWVOYW1lIjoibGFuIHl1IiwiYXNzaWduZWVOYW1lIjoiIiwiYXNzaWduZWVFbWFpbCI6IiIsImxpY2Vuc2VSZXN0cmljdGlvbiI6IkZvciBlZHVjYXRpb25hbCB1c2Ugb25seSIsImNoZWNrQ29uY3VycmVudFVzZSI6ZmFsc2UsInByb2R1Y3RzIjpbeyJjb2RlIjoiSUkiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTktMDUtMDQifSx7ImNvZGUiOiJSUzAiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTktMDUtMDQifSx7ImNvZGUiOiJXUyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAxOS0wNS0wNCJ9LHsiY29kZSI6IlJEIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDE5LTA1LTA0In0seyJjb2RlIjoiUkMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTktMDUtMDQifSx7ImNvZGUiOiJEQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAxOS0wNS0wNCJ9LHsiY29kZSI6IkRCIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDE5LTA1LTA0In0seyJjb2RlIjoiUk0iLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTktMDUtMDQifSx7ImNvZGUiOiJETSIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAxOS0wNS0wNCJ9LHsiY29kZSI6IkFDIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDE5LTA1LTA0In0seyJjb2RlIjoiRFBOIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDE5LTA1LTA0In0seyJjb2RlIjoiR08iLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTktMDUtMDQifSx7ImNvZGUiOiJQUyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAxOS0wNS0wNCJ9LHsiY29kZSI6IkNMIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDE5LTA1LTA0In0seyJjb2RlIjoiUEMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTktMDUtMDQifSx7ImNvZGUiOiJSU1UiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTktMDUtMDQifV0sImhhc2giOiI4OTA4Mjg5LzAiLCJncmFjZVBlcmlvZERheXMiOjAsImF1dG9Qcm9sb25nYXRlZCI6ZmFsc2UsImlzQXV0b1Byb2xvbmdhdGVkIjpmYWxzZX0=-Owt3/+LdCpedvF0eQ8635yYt0+ZLtCfIHOKzSrx5hBtbKGYRPFDrdgQAK6lJjexl2emLBcUq729K1+ukY9Js0nx1NH09l9Rw4c7k9wUksLl6RWx7Hcdcma1AHolfSp79NynSMZzQQLFohNyjD+dXfXM5GYd2OTHya0zYjTNMmAJuuRsapJMP9F1z7UTpMpLMxS/JaCWdyX6qIs+funJdPF7bjzYAQBvtbz+6SANBgN36gG1B2xHhccTn6WE8vagwwSNuM70egpahcTktoHxI7uS1JGN9gKAr6nbp+8DbFz3a2wd+XoF3nSJb/d2f/6zJR8yJF8AOyb30kwg3zf5cWw==-MIIEPjCCAiagAwIBAgIBBTANBgkqhkiG9w0BAQsFADAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBMB4XDTE1MTEwMjA4MjE0OFoXDTE4MTEwMTA4MjE0OFowETEPMA0GA1UEAwwGcHJvZDN5MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxcQkq+zdxlR2mmRYBPzGbUNdMN6OaXiXzxIWtMEkrJMO/5oUfQJbLLuMSMK0QHFmaI37WShyxZcfRCidwXjot4zmNBKnlyHodDij/78TmVqFl8nOeD5+07B8VEaIu7c3E1N+e1doC6wht4I4+IEmtsPAdoaj5WCQVQbrI8KeT8M9VcBIWX7fD0fhexfg3ZRt0xqwMcXGNp3DdJHiO0rCdU+Itv7EmtnSVq9jBG1usMSFvMowR25mju2JcPFp1+I4ZI+FqgR8gyG8oiNDyNEoAbsR3lOpI7grUYSvkB/xVy/VoklPCK2h0f0GJxFjnye8NT1PAywoyl7RmiAVRE/EKwIDAQABo4GZMIGWMAkGA1UdEwQCMAAwHQYDVR0OBBYEFGEpG9oZGcfLMGNBkY7SgHiMGgTcMEgGA1UdIwRBMD+AFKOetkhnQhI2Qb1t4Lm0oFKLl/GzoRykGjAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBggkA0myxg7KDeeEwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwEwCwYDVR0PBAQDAgWgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQC9WZuYgQedSuOc5TOUSrRigMw4/+wuC5EtZBfvdl4HT/8vzMW/oUlIP4YCvA0XKyBaCJ2iX+ZCDKoPfiYXiaSiH+HxAPV6J79vvouxKrWg2XV6ShFtPLP+0gPdGq3x9R3+kJbmAm8w+FOdlWqAfJrLvpzMGNeDU14YGXiZ9bVzmIQbwrBA+c/F4tlK/DV07dsNExihqFoibnqDiVNTGombaU2dDup2gwKdL81ua8EIcGNExHe82kjF4zwfadHk3bQVvbfdAwxcDy4xBjs3L4raPLU3yenSzr/OEur1+jfOxnQSmEcMXKXgrAQ9U55gwjcOFKrgOxEdek/Sk1VfOjvS+nuM4eyEruFMfaZHzoQiuw4IqgGc45ohFH0UUyjYcuFxxDSU9lMCv8qdHKm+wnPRb0l9l5vXsCBDuhAGYD6ss+Ga+aDY6f/qXZuUCEUOH3QUNbbCUlviSz6+GiRnt1kA9N2Qachl+2yBfaqUqr8h7Z2gsx5LcIf5kYNsqJ0GavXTVyWh7PYiKX4bs354ZQLUwwa/cG++2+wNWP+HtBhVxMRNTdVhSm38AknZlD+PTAsWGu9GyLmhti2EnVwGybSD2Dxmhxk3IPCkhKAK+pl0eWYGZWG3tJ9mZ7SowcXLWDFAk0lRJnKGFMTggrWjV8GYpw5bq23VmIqqDLgkNzuoog==

اگر روی لینوکس کار میکنید فایل etc/hosts رو ادیت کنید و همون خط رو اضافه کنید و بقیشم که مشخصه.

دیگه ام به این سایت سر نزنید 🙂

یک دیدگاه بر “آدرس لایسنس سرور phpstorm :)
 1. صابر گفت:

  خیلی هم عالی. این نسخه اش به سختی کرک میشد ( یا بهتر بگم به روشهای قدیمی نشد)

 2. حمید گفت:

  http://www.activejetbrains.gq

  امروز اون قبلیه کار نکرد، این کار کرد واسه من 🙂

 3. صابر گفت:

  امروز هوس کردم آپدیت کنم ، هیچ کدوم کار نکرد .

 4. فائزه گفت:

  این کار کرد واسه من : http://hb5.s.osidea.cc:1017

 5. بهنام گفت:

  سلام دوستان.من ورژن ۲۰۱۸٫۲٫۱رو نصب کردم وبلاخره بعد از کلی گشت و گذار تونستم با این آدرس کرک کنم http://crius.ro.lt
  از این سایتhttps://ideaserver.pro/

 6. یوسف گفت:

  لایسنش پی اچ پی استورم ندارین اینا کار نمیکه

 7. bahman گفت:

  سلام بر هم برنامه نویسان و هم صنفی هایی عزیزم
  ۱۲۷٫۰٫۰٫۰ account.jetbrains.com توی فایل hosts اینوبزنید و با کد اکتیو بالا برنامه رو اجرا کنید من زدم کار کرد ورژن برنامه ام ۲۰۱۸٫۲٫۳ هستش 🙂

 8. عمو تنی گفت:

  دم شما گرم

 9. محمد ابراهیم خانی گفت:

  سلام دوست عزیز
  مرسی
  هیچکدوم از لایسنس سرور ها درست کار نکرد ولی راهکار دوم که گفته بودی درست بود و جواب داد
  لاییییییییییک

 10. Nahid گفت:

  سلام خسته نباشید، روش اولتون عمل نمیکنه ، روش دومیم که معرفی کردید بازم نمیدونم باید چیکار کنم اخه وقتی ذخیره میخوایی بکنی ذخیره نمیشه و دما اینکه ینی چی به عنوان key بنویسیم ینی چیکار کنیم که به عنوان کلیدش باشه 🙁

  • حمید گفت:

   صفحه لایسنس که بالا میاد ازتون کد لایسنس میخاد – اگه روی لینوکس هستید و فایل hosts ذخیره نمیشه باید فایل رو با sudo باز کنید

   sudo nano /etc/hosts

 11. علی گفت:

  دمتون گرم کار کرد

 12. ali گفت:

  اقا دمت گرم.
  من مبتدی ام یک مشکلی برام پیش اومده!
  وقتی به نت متصل میشم دوباره ازم اکتیویشن کد میخواد! چه کنم؟

 13. سید احسان گفت:

  سلام. نسخه ۲۰۱۹٫۱ رو نصب کردم. روش دوم هم جواب نمی‌ده روی این نسخه و مجددا صفحه فعال‌سازی رو باز می‌کنه.

 14. ali گفت:

  سلام برای ورژن ۲۰۱۹،۱ ی راه پیدا کردم. https://gist.github.com/me7media/3a7017e0a86f22c8f463774f41e2af34 اینجا توضیح داده. برای لینوکسیها فایل etc/hosts باز کنید و اینهارو کپی کنید آخر فایل: ۰٫۰٫۰٫۰ account.jetbrains.com
  ۰٫۰٫۰٫۰ http://www.jetbrains.com
  ۰٫۰٫۰٫۰ www-weighted.jetbrains.com
  ۰٫۰٫۰٫۰ entry.prod-eu.w3jbcom.aws.intellij.net بعد اون کد اکتیوی که گفته رو استفاده کنید. کد اکتیوها تاریخ دارن، یکی که تاریخش نگذشته انتخاب کنید. ( البته اگر شرایطش رو دارید لایسنس اصلی رو بخرید )

 15. هنرخانه آموتیا گفت:

  دوستان برید توی آدرس زیر، کلی کد فعال سازی گذاشتن که برای من همون اولیش فعال شد.
  https://gist.github.com/shanezhiu/815590f573b738cc80e94d55143f6db2

 16. shahab گفت:

  ممنونم . واسه من کد اکتیوه کار کرد .
  برای ویندوز هست . فقط قبلش این فایلی رو که میدمتون رو دانلود کنید و قبل باز کردن برنامه دبل کلیک کنید. و در آخر کد اکتیوی که مدیر محترم دادند رو اضافه کنید تا برنامه باز و اکتیو بشه .
  http://s7.picofile.com/file/8373906576/Block_Host_jetbrains_Run_Administrator_for_active_.rar.html

  باتشکر از ادمین محترم بابت این آموزش

 17. یاسین گفت:

  سلا دوستان
  یه راه خیلی راحت که پیدا کردم
  برید به مسیر hosts از این جا : C://windows/drivers/etc/hosts
  هرچی سرور مربوط به Jet Brains بود ، پاک کنید ، بعد ذخیره کنید
  حالا یه جستجو کنی توی گوگل و یه activation Code پیدا کنید و کپی کنید توی قسمت Activation Code توی برنامه و به راحتی
  Register میشه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*